Obchodní podmínky

02.08.2022

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky prodeje zboží

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) prodeje zboží upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností M Computers, s.r.o. (dále jen „obchod“). Podpisem právně závazných dokumentů směřujících k založení závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím akceptují obě strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
1.2. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či podnikající fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je mimo jiné dle zákonné definice podnikatele zejména ve smyslu ust. § 420 odst. 1 občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto VOP náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto VOP uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží kupujícímu – spotřebiteli (viz např. čl. 5. těchto VOP). Prodávající je M Computers, s.r.o., IČO: 26042029, se sídlem Úlehlova 3100/10, Líšeň, 628 00 Brno, Česká republika.
1.3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv kupujících (spotřebitelů) nebo jiným zákonným předpisem, pak se takové ustanovení těchto VOP pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.
1.4. Případná jiná písemná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.6. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva

2.1. Prezentace zboží umístěná na webu https://www.lenovoshop.cz/ obsahuje jeho označení, popis hlavních vlastností a informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
2.2. Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Pro případ, kdy má být zboží dle požadavku kupujícího odesláno mimo území České republiky, je nutná výslovná dohoda o těchto nákladech mezi prodávajícím a kupujícím; bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.
2.3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.
2.4. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, učiněných na webovém rozhraní obchodu. Je-li kupujícím spotřebitel, pak návrhem na uzavření kupní smlouvy (tj. nabídkou) je umístění nabízeného zboží na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem; prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Kupující – spotřebitel není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny. Pokud kupujícím není spotřebitel, pak návrhem na uzavření kupní smlouvy (tj. nabídkou) je kupujícím odeslaná objednávka; k uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází až doručením souhlasu prodávajícího (tj. akceptace) kupujícímu s jeho návrhem.
2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil; v této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravení chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Na objednávce musí být uvedeny tyto údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní firma a sídlo kupujícího,
 • kontaktní osoba,
 • telefonní číslo,
 • elektronická adresa kupujícího (email),
 • adresa příjemce, pokud se liší od adresy kupujícího,
 • IČO a DIČ, je-li kupující plátcem DPH,
 • kód kupujícího (je uveden v záhlaví každé faktury),
 • kód produktu podle aktuálního ceníku,
 • počet kusů zboží,
 • cena dle aktuálního ceníku,
 • způsob dodání.
2.6. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.
2.7. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito VOP a s Všeobecnými informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů, a že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto VOP poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. V případě, že si kupující vyžádá od prodávajícího, aby bylo zboží upraveno dle přání kupujícího, a prodávající se v kupní smlouvě výslovně zaváže vyžádanou úpravu provést, je kupující povinen uhradit prodávajícímu nad rámec kupní ceny a případných nákladů spojených s dodáním zboží také cenu za vyžádané úpravy zboží. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a cena za vyžádané úpravy zboží.
3.2. Kupní cenu zboží, a případnou cenu za vyžádané úpravy zboží či náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“).
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu (nevztahuje se na speciální konfigurace objednávky či náhradních dílů). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě platby v hotovosti, platební kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavený daňový doklad – fakturu prodávající kupujícímu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá při osobním odběru zboží na prodejně.

4. Přeprava a dodání zboží, cena dodání

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě, která je uvedena u jednotlivého zboží jako lhůta dodání, nejpozději do patnácti dnů od uzavření kupní smlouvy. Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle prodávající zboží nejpozději do dvou pracovních dnů. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. 2.6. těchto VOP.
4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
4.5. Objednané zboží může být na území České republiky dodáno těmito způsoby; kupující je oprávněn si zvolit způsob dodání:

 • na adresu dodání uvedenou v objednávce kupujícího s dobírkou - zboží je doručováno dopravcem na dobírku; cena této služby v Kč činí: viz odkaz https://www.lenovoshop.cz/default.asp?inc=inc/doprava.htm
 • na adresu dodání uvedenou v objednávce kupujícího bez dobírky – zboží je dodáno za stejných podmínek jako při dodání s dobírkou za předpokladu, že byl mezi prodávajícím a kupujícím sjednán individuální způsob platby; cena této služby v Kč činí: viz odkaz https://www.lenovoshop.cz/default.asp?inc=inc/doprava.htm
 • osobní odběr v sídle prodávajícího – kupující odebere zboží v sídle prodávajícího; cena této služby činí 0,- Kč. Prodávající v tomto případě vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce, a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění podmínek pro dodání zboží, uvedených v čl. 4.6 těchto VOP.
4.6. Podmínkou pro dodání zboží je:
 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce,
 • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu).
4.7. Je-li zboží dodáváno dle čl. 4.5. bodu a) nebo b) těchto VOP, je věc kupujícímu odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.
4.8. Prodávající společně s předmětem plnění předává návod k použití (uživatelskou příručku) v českém jazyce. Pokud by předmět plnění český návod neobsahoval, kupující je povinen si jej od prodávajícího vyžádat a prodávající je povinen jej bez zbytečného odkladu předat. Předání může být provedeno i vystavením k volnému stažení v elektronické podobě na internetových stránkách prodávajícího. Kupující není oprávněn k použití předmětu plnění, pokud se neseznámil s jeho návodem k obsluze a podmínkami užití.
4.9. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

5. Poučení kupujícího – spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě dle čl. 5.3 těchto VOP.
5.3. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží čtrnácti denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží běží čtrnácti denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu běží čtrnácti denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.
5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího, u něhož bylo zboží objednáno, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující – spotřebitel může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nacházející se na webových stránkách prodávajícího, po přihlášení na tyto webové stránky, nebo si vyžádat vzorový formulář od prodávajícího. Použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy však není pro spotřebitele povinné.
5.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.
5.6. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy:
 • Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Prodávající však nevrací cenu za kupujícím vyžádané úpravy zboží dle čl. 3.1 těchto VOP.
 • Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží obdržené na základě kupní smlouvy zpět prodávajícímu, anebo mu je v téže lhůtě předat. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím čtrnácti dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.
 • Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.
 • Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran příslušné kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak.
6.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s příslušnými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
6.4. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 a v čl. 6.3 těchto VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání; reklamaci je možno učinit písemně nebo též elektronicky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z těchto variant:
 • nárok na bezplatné odstranění vady opravou zboží,
 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení kupujícího od smlouvy.
Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
6.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz ust. § 2107 a násl. občanského zákoníku).
6.9. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne uplatnění reklamace, kterým je den předání zboží prodávajícímu nebo doručení zboží do místa určeného k opravě. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.
6.10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do třiceti dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
6.11. Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu zboží, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
6.12. Reklamuje-li kupující zboží, které bylo upraveno prodávajícím podle přání kupujícího, pro vadu, která s vyžádanými úpravami nesouvisí, nebo odstupuje-li kupující od kupní smlouvy na takto upravené zboží, nemá nárok na vrácení ceny za vyžádané úpravy.
6.13. Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
6.14. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu úhrada nezbytně nutných nákladů.
6.15. Záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje prodávající, je-li to v kupní smlouvě dohodnuto, vyplývá-li to z prohlášení prodávajícího, anebo je-li záruční doba/doba použitelnosti uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
6.16. Záruční doba běží ode dne odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle kupní smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
6.17. V případě, že kupující využije záruční servis nabízený na webové stránce http://lenovo-servis.cz/, platí obdobně čl. 6.9 těchto VOP, tedy lhůta k vyřízení objednávky záručního servisu činí třicet dní ode dne předání zboží prodávajícímu nebo doručení zboží do místa určeného k záručnímu servisu, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě.
6.18. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
7.4. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
7.5. Kupující je povinen při užívání zboží zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené kupní smlouvou, těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a případnými konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
7.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 písm. e) občanského zákoníku.
7.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
7.8. V případě výpadku webového rozhraní obchodu nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení lhůt stanovených v příslušné kupní smlouvě a těchto VOP, přičemž tyto lhůty se přiměřeně prodlouží o dobu, po kterou předmětná překážka trvala. Zásah vyšší moci představuje překážku vzniklou mimo vůli prodávajícího, jako je např. mobilizace, epidemie, válka, živelná pohroma, povstání nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež prodávajícímu brání ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Je-li v důsledku zásahu vyšší moci dodávka zboží částečně či zcela znemožněna nebo podstatným způsobem ztížena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

8. Zpracování a ochrana osobních údajů

8.1. Kupující odesláním objednávky dle ust. čl. 2.7 těchto VOP potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil se Všeobecnými informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů, a že poskytl souhlas s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím, jakožto zpracovatelem a správcem osobních údajů, zpracovány a uchovávány v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a v souladu s platnou vnitrostátní právní úpravou, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Prodávající ve Všeobecných informacích o zpracování a ochraně osobních údajů informuje kupujícího jako subjekt údajů o účelu a dobách trvání zpracování a uchování osobních údajů a o právech a povinnostech z vnitrostátní úpravy a nařízení GDPR vyplývajících.

9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
9.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Volbou práva podle věty první tohoto odstavce není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
10.2. Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.
10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Více informací na www.coi.cz.
10.4. Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy v České republice dle zejména zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Prodávající i kupující se zavazují přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů smírnou cestou.
10.5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo stane-li se neplatným nebo neúčinným v budoucnu, nastoupí namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
10.6. Ostatní záležitosti v těchto VOP neuvedené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
10.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 7. 2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na https://www.lenovoshop.cz/obchodni-podminky_d605619.html.